Otázky a odpovede – Zamestnanecké benefity

Ktoré benefity zamestnancov podliehajú zdaňovaniu? Akým spôsobom ich poskytuje zamestnávateľ?

V zásade podliehajú zdaneniu na strane zamestnanca všetky benefity, ktoré mu poskytne zamestnávateľ dobrovoľne nad rámec svojich zákonných povinností.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom zvýhodnenia v rôznych formách, pričom môže ísť o peňažné aj nepeňažné plnenia, ktoré sú buď upravené v rôznych právnych normách (napr. v Zákonníku práce) alebo si ich zamestnávateľ vytvorí a upraví podľa svojich konkrétnych podmienok podľa toho ako sa mu osvedčia v praxi.

Pri poskytovaní zamestnaneckých benefitov by mal zamestnávateľ dodržiavať rovnaký prístup ku všetkým zamestnancom bez rozdielu, aby nedochádzalo ku diskriminácii (zásada rovnakého zaobchádzania).

Kto a akým spôsobom má tieto benefity správne zdaňovať?

Poskytnutie benefitu je povinný zdaniť zamestnávateľ ako nepeňažný príjem zamestnanca preddavkovým spôsobom cez mzdový systém v mesiaci poskytnutia, najneskôr však do vykonania ročného zúčtovania dane. Zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie môže navýšiť o preddavok na daň a odvody, ktoré je povinný platiť zamestnanec z nepeňažného plnenia, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa považuje takto navýšené nepeňažné plnenie (tzv brutácia).

Pokiaľ si zamestnanec vysporiadava daň sám podaním daňového priznania, a to v prípade ak má aj iné príjmy ako zo zamestnania, napr. z prenájmu nehnuteľnosti, tak si vysporiada daň z prijatého benefitu od zamestnávateľa pri podaní daňového priznania.

Ktoré benefity sú od dane z príjmu oslobodené?

Zákon o dani z príjmov presne definuje zamestnanecké benefity, ktoré nepodliehajú dani z príjmu vôbec alebo sú oslobodené v limitovanej výške.

Predmetom dane napr. nie sú zamestnávateľom poskytnuté cestovné náhrady do výšky nároku podľa zákona o cestovných náhradách, hodnota osobných ochranných pracovných prostriedkov a odevov podľa príslušného nariadenia vlády alebo rekondičné a rehabilitačné pobyty podľa zákona o BOZP a v určitých prípadoch aj hodnota preventívnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Oslobodené od dane v limitovanej výške sú napr. cena alebo výhra prijatá zo súťaže vyhlásenej zamestnávateľom, hodnota stravy a finančný príspevok na stravovanie poskytnutý podľa zákonníka práce, doprava zamestnanca na miesto výkonu práce alebo peňažné plnenie vo forme zabezpečenia ubytovania podľa zákona o dani z príjmov, príspevok zo sociálneho fondu na lekársku preventívnu prehliadku alebo sociálna výpomoc.

Zmenilo sa v poslednom čase niečo v zdaňovaní benefitov?

Od 1.1.2022 pribudlo zo zákona o dani z príjmov oslobodenie nepeňažného zamestnaneckého benefitu v úhrnnej sume najviac 500 EUR za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov. V tomto prípade však musí ísť o benefity, ktoré nie sú oslobodené od dane podľa iných ustanovení zákona o dani z príjmov (teda nie napr. výhra v súťaži, zabezpečenia dopravy, príspevok na stravovanie a podobne) a zároveň nie sú na strane zamestnávateľa daňovým výdavkom a nie sú poskytované zo sociálneho fondu.

V oblasti zdaňovania hodnoty stravy a príspevkov na stravovanie došlo v roku 2022 k rozšíreniu „stropov“ pre oslobodenie na všetky formy stravovania, čo znamená že od tohto dátumu už je aj hodnota stravy poskytovaná na pracovisku podľa zákonníka práce oslobodená len do výšky limitu, pričom do konca roka 2021 bola oslobodená v plnej výške.

V čom robia pri zdaňovaní benefitov zamestnanci a zamestnávatelia najčastejšie chyby?

Štandardne platí, že ak je benefit zdanený na strane zamestnanca cez mzdový systém, tak na strane zamestnávateľa takýto výdavok znižuje základ dane. Stávalo sa, že zamestnávateľ nezdanil zamestnancovi poskytnutý nepeňažný príjem v domnení, že ak si ho on neuplatní ako daňový výdavok, tak ho nemusí zamestnancovi zdaniť, čo nebolo v minulosti vôbec možné (od 1.1.2022 bolo v tejto súvislosti zavedené nové oslobodenie pre zamestnanca do limitu 500 EUR za splnenia zákonom stanovených podmienok).

V praxi tiež dochádza k chybám pri vyčíslení hodnoty poskytnutého benefitu keď zamestnávateľ zahrnie do zdaniteľného príjmu zamestnanca len čisté náklady bez dph. 

Pokiaľ poskytne zamestnávateľ stravovacie poukážky alebo finančný príspevok pozadu (napr. za mesiac apríl v júni), nesplní povinnosť zabezpečenia stravovania pre zamestnancov vyplývajúcu zo zákonníka práce a nemôže mať uznané príspevky na stravovanie za daňové výdavky.

Zamestnávateľ by mal každý zamestnanecký benefit a podmienky jeho poskytovania zapracovať do kolektívnej zmluvy resp. do interných smerníc alebo dohodnúť priamo v pracovných zmluvách, ak si ho chce uplatniť ako daňový výdavok za predpokladu zdanenia na strane zamestnanca, na čo sa častokrát zabúda.

Zamestnanec by mal informovať všetkých svojich zamestnávateľov o benefitoch prijatých od iných zamestnávateľov a oslobodených od dane v úhrnnom limite 500 EUR (platí od 1.1.2022 za splnenia zákonom stanovených podmienok).

Index daňovej spoľahlivosti v roku 2022

Zverejnenie prideleného Indexu daňovej spoľahlivosti (IDS) na portáli finančnej správy sa odkladá. Novelou zákona o správe daní, ktorú 15.2.2022 podpísala prezidentka SR,  sa pôvodný termín posúva z 30.6.2022 na 30.9.2022. Touto novelou sa zároveň mení aj termín na zaslanie Oznámenia o pridelení IDS finančnou správou z pôvodného do 28.2.2022 na nový do 30.6.2022. Od prideleného IDS sa budú odvíjať aj výhody pre jednotlivých daňovníkov v oblasti daní, pôjde o akýsi systém benefitov a obmedzení.

Aké benefity a obmedzenia bude správca dane uplatňovať podľa prideleného IDS sa dozvieme viac na portáli finančnej správy.

Kritéria hodnotenia zverejnené finančnou správou nájdete TU.

#dane #indexdanovejspolahlivosti #spravadani #danovevyhody

15% daň z príjmov z podnikania za rok 2021

Zníženú 15% sadzbu dane z príjmov si môže uplatniť daňovník – fyzická osoba pri príjmoch z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov) za rok 2021, ak takýto zdaniteľný príjem u neho nepresiahol sumu 49.790 EUR za rok 2021. Rovnako si môže uplatniť túto zníženú sadzbu dane 15% zo základu dane vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2021 aj daňovník – právnická osoba, ak jeho zdaniteľný príjem (výnos) za toto zdaňovacie obdobie nepresiahol sumu 49.790 eur.

Uplatnenie zníženej 15% sadzby dane nie je viazané na splnenie podmienok pre mikrodaňovníka (fyzická osoba, právnická osoba).

#dane #danovepriznanie #sadzbadane

Tovar z Číny cez internet po 1.7.2021 ?

Oslobodenie od dph pri zásielkach z tretích krajín nepatrnej hodnoty do 22 € skončilo. Od 1.7.2021 v zásade podlieha zdaneniu každý dovoz tovaru.
V prípade, že dph nie je pri kúpe tovaru cez internet zahrnutá v cene tovaru, kupujúci musí tovar precliť sám.

Ako na to ?

Finančná správa pripravila zjednodušené colné vyhlásenie. Elektronický formulár je dostupný na špeciálnom webe Finančnej správy na adrese ecm.financnasprava.sk.

Kupujúci k jeho vyplneniu a odoslaniu colnému orgánu potrebuje eID – občiansky preukaz s čipom a KEP – zaručený elektronický podpis. V prípade, že si na to netrúfne sám, môže splnomocniť prepravcu (napr. poštu), aby tovar za neho preclila. Túto službu prepravca  spoplatňuje. Kupujúci podáva colné vyhlásenie až po tom, ako ho kontaktuje prepravca s informáciou, že má pre neho zásielku na preclenie. Pred samotným podaním colného vyhlásenia je potrebné sa zaregistrovať v informačnom systéme CEP – Centrálny elektronický priečinok.

Viac informácií a postup nájdete na stránke Finančnej správy / Centrálny elektronický priečinok.

#dovoz #zasielka #colnevyhlasenie #dph
#obchodovanienainternete #ecommerce