Služby

Jednoduché účtovníctvo

 • Kontrola formálnej správnosti prevzatých dokladov s upozornením na chyby.
 • Správne zaúčtovanie dokladov do peňažného denníka a ďalších účtovných kníh.
 • Dodržanie všetkých zákonných lehôt – zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného či súhrnného výkazu.
 • Zostavenie účtovnej závierky obsahujúcej príjmy, výdavky a prehľad majetku a záväzkov.
 • Vypočítanie dane z príjmov – v rámci zákonných možností v optimálnej výške.
 • Vedenie zjednodušenej daňovej evidencie.
 • Aplikácia paušálnych výdavkov percentom z príjmu.
 • Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov príp. k dani z motorových vozidiel.

Podvojné účtovníctvo

 • Kontrola formálnej správnosti prevzatých dokladov s upozornením na chyby.
 • Správne zaúčtovanie dokladov do denníka, hlavnej a pomocných kníh.
 • Dodržanie všetkých zákonných lehôt – zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného či súhrnného výkazu.
 • Zostavenie účtovnej závierky tj súvahy, výkazu ziskov a strát vrátane kvalitných poznámok.
 • Vypočítanie dane z príjmov – v rámci zákonných možností v optimálnej výške.
 • Spracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov príp. k dani z motorových vozidiel.

Mzdy a personalistika

 • Poradenstvo pri optimalizácii mzdových nákladov a nastavení pracovných vzťahov.
 • Príprava pracovných zmlúv, dohôd a všetkých potrebných súvisiacich dokumentov.
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa aj zamestnancov do príslušných registrov.
 • Vedenie evidencie zamestnancov a všetkých povinných evidencií vašich zamestnancov.
 • Správne vypočítanie miezd vašich zamestnancov.
 • Včasné plnenie povinností voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu/finančnej správe.

Ďaľšie služby

 • Účtovné a ekonomické poradenstvo
 • Kontrola účtovníctva
 • Spätné spracovanie účtovníctva
 • Tvorba interných smerníc
 • Pracovné cesty
 • Evidencia majetku
 • Zostavenie podnikateľského plánu
 • Reporting a finančné analýzy
 • Procesný a projektový management