Služby

Účtovníctvo a vedenie daňovej evidencie

 • Kontrola formálnej správnosti prevzatých dokladov, návrh na opravu zistených chýb.
 • Riadne a včasné zaúčtovanie dokladov do denníka a ďalších účtovných kníh.
 • Sledovanie a dodržiavanie zákonných lehôt podľa typu subjektu a daňovej povinnosti.
 • Pomoc pri uplatňovaní nárokov a práv v oblasti daní.
 • Zostavenie a kontrola daňového priznania k DPH, kontrolného či súhrnného výkazu.
 • Zostavenie účtovnej závierky, súvahy a výkazu ziskov a strát.
 • Kalkulácia základu dane z príjmov – v rámci zákonných možností optimalizácia základu dane.
 • Vedenie zjednodušenej daňovej evidencie, aplikácia paušálnych výdavkov percentom z príjmu u fyzických osôb – podnikateľov.
 • Spracovanie a elektronické podanie daňového priznania k dani z príjmov, k dani z pridanej hodnoty príp. k dani z motorových vozidiel.

Poradenstvo

 • Poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní certifikovaným daňovým poradcom
 • Kontrola účtovníctva
 • Tvorba interných smerníc
 • Evidencia majetku
 • Zostavenie podnikateľského plánu
 • Reporting a finančné analýzy
 • Procesný a projektový management